godlo_polski.svg

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym
z Oddziałami Integracyjnymi
w Rojowie

EGZAMIN 8-KLASISTY

O Egzaminie

W roku 2023r. i 2024r.  egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie klas VIII szkół podstawowych
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego.

Przebieg egzaminu:

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych luz zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z  kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdują się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Wyniki i zaświadczenia

w 2023 roku uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik w skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content